Algemene Voorwaarden Stichting CollegeReeks 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Stichting CollegeReeks en de Deelnemers aan de colleges via open inschrijving.
 2. Stichting CollegeReeks is gevestigd te Diamantlaan 2, 2132 WV Hoofddorp, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88451054.
 3. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Stichting CollegeReeks en zijn op verzoek beschikbaar bij de Stichting.

 

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. College: Een door Stichting CollegeReeks georganiseerde educatieve sessie gericht op kennisdeling binnen de zorgsector.
 2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich inschrijft voor een college.
 3. Cursusmateriaal: Alle materialen die door Stichting CollegeReeks aan een Deelnemer ter beschikking worden gesteld in het kader van een college.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Door inschrijving voor een college accepteert de Deelnemer deze algemene voorwaarden.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht na uitdrukkelijke schriftelijke instemming door Stichting CollegeReeks. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Hoewel Stichting CollegeReeks zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van het cursusmateriaal, kan zij niet instaan voor de volledigheid en correctheid ervan en sluit bij deze elke aansprakelijkheid uit voor schade die hieruit voortvloeit.
 2. Aansprakelijkheid van Stichting CollegeReeks voor schade voortkomend uit annulering van een college is uitgesloten.

Artikel 5: Geheimhouding en privacy

 1. Privacy: De Stichting verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als GDPR. Alle persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, functie en organisatie, worden met de hoogste vertrouwelijkheid behandeld en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel van de Stichting.
 2. Doel van gegevensverwerking: De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de communicatie met betrekking tot activiteiten van de Stichting, zoals het aankondigen van nieuwe colleges, trainingen, en het versturen van certificaten van deelname. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor het samenstellen van statistieken over de deelname aan de activiteiten.
 3. Vertrouwelijkheid: De Stichting waarborgt dat alle informatie die door klanten en deelnemers wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie zal niet worden gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende partij, tenzij wettelijk vereist.
 4. Geheimhoudingsverklaringen: De medewerkers van de Stichting, inclusief docenten (wanneer zij gegevens van deelnemers nodig hebben) en administratief personeel, zijn gebonden aan geheimhoudingsverklaringen om de vertrouwelijkheid van alle gedeelde informatie te waarborgen.
 5. Toestemming: De Stichting zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 6. Beveiliging: Passende technische en organisatorische maatregelen zijn geïmplementeerd om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging.

 

Artikel 6. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het cursusmateriaal blijven eigendom van Stichting CollegeReeks of van de sprekers van de colleges.
 2. Cursusmateriaal is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden doorgegeven, gereproduceerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Stichting CollegeReeks is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met Stichting CollegeReeks zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

 

Artikel 8. Aanmelding en toelating tot het college

 1. Aanmelding gebeurt online via de website van Stichting CollegeReeks.
 2. De Deelnemer heeft 14 dagen bedenktijd na inschrijving.
 3. Indien er kosten aan het college of cursusmateriaal verbonden zijn is de Deelnemer verplicht tot betaling van het eventuele deelnamegeld na aanmelding.
 4. Eventuele kosten voor deelname of cursusmateriaal worden vermeld bij het college op de website. 
 5. Bij tussentijdse beëindiging korter dan 48 uur voor aanvang of verzuim geeft dit geen recht op restitutie van het deelnamegeld of cursusmateriaal.

 

Artikel 9. Betaling en annulering

 1. Indien er kosten aan een college of training verbonden zijn, dan zal betaling van het deelnamegeld voorafgaand aan het college gebeuren.
 2. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van het college kan de Deelnemer zich kosteloos afmelden.
 3. Bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van het college blijft de betalingsverplichting bestaan.
 4. Indien Deelnemer recht heeft op restitutie van de gemaakte kosten zal de betaling uiterlijk binnen 30 dagen gebeuren. 

 

Artikel 10. Certificaten

 1. Certificaten worden alleen uitgegeven aan Deelnemers die het volledige college bijwonen.
 2. Certificaten bevatten de naam van de Deelnemer, het college en de datum.

 

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Klachten kunnen worden ingediend via klachten@stichtingcollegereeks.nl en worden behandeld door de klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie bestaat uit een bestuurslid en medewerker van Stichting CollegeReeks.
 3. De klachtencommissie zal de klacht altijd vertrouwelijk behandelen.
 4. De klachtencommissie reageert binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht.
 5. Beroep op de uitkomst van de klacht is mogelijk door na 3 werkdagen na antwoord van de klachtencommissie schriftelijk te reageren.
 6. Het beroep zal worden beoordeeld door een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is te bereiken op vertrouwenspersoon@collegereeks.nl.
 7. Het oordeel van de vertrouwenspersoon is bindend en zal door de Stichting CollegeReeks zo snel als mogelijk uitgevoerd en afgehandeld worden. 
 8. De klacht en wijze van afhandeling zal voor maximaal 6 maanden bewaard blijven en worden gebruikt om verbeteringen op de diensten van Stichting CollegeReeks door te voeren.